th th
en

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ในชื่อชุด “ศาสตร์พระราชา พัฒนาจากแผ่นฟ้าจรดแผ่นดิน” เพื่อนำเสนอพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ซึ่งธนาคารฯ และอพวช. ได้ร่วมกันจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๐ เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยจากเดิมจัดแสดงถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เนื่องจากได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าชมจำนวนมาก จึงขยายเวลาจัดแสดงถึง วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 

IMG 9536 1600 1067 800 534

ซึ่งภายในนิทรรศการจะนำเสนอ พระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจด้านการสื่อสาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ พลังงานทดแทน ที่ได้ทรงนำหลักการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้พัฒนาจนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายนับพันโครงการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกร เป็นต้น โดยจัดแสดงในรูปแบบบอร์ดนิทรรศการ ประกอบสื่อมัลติมีเดีย และชิ้นงานวิทยาศาสตร์ให้ผู้เข้าชมได้มีปฏิสัมพันธ์กับนิทรรศการ อาทิ ฟังพระสุรเสียง VR009 ผ่านเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ร่วมปฏิบัติการสืบสานศาสตร์พระราชา ประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนา พร้อมรับของที่ระลึกที่จัดทำด้วยเทคโนโลยีทันสมัย 3D printing เช่น กล้องถ่ายภาพ, เรือใบ, สุนัขทรงเลี้ยง, แผนที่ประเทศไทย เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรม Science walk rally หาคำตอบจากนิทรรศการ ส่งเสริมการเรียนรู้และการทำงานเป็นทีม เป็นต้น

IMG 9627 800 533

โดยนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชา พัฒนาจากแผ่นฟ้าจรดแผ่นดิน” จะเปิดให้เข้าชมในเวลา 09.30-17.00 น. เว้นวันหยุดธนาคาร ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2544-3858

 
 
 
 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร