การศึกษาและสถานภาพความรู้ประวัติวิทยาศาสตร์ไทย | NSM Research Café

การศึกษาและสถานภาพความรู้ประวัติวิทยาศาสตร์ไทย | NSM Research Café

22-12-2022
การศึกษาและสถานภาพความรู้ประวัติวิทยาศาสตร์ไทย | NSM Research Café

รับชมบันทึกการบรรยาย คลิก


ร่วมย้อนรอยวันวานรากฐานของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขไทย จากอดีตสู่ปัจจุบัน ในหัวข้อ "การศึกษาและสถานภาพความรู้ประวัติวิทยาศาสตร์ไทย" กับ NSM Research Café ครั้งที่ 1


พบกับ วิทยากร
รศ. ฉลอง สุนทราวาณิชย์ วิทยากร
และ นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์


ดำเนินรายการโดย
นายชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ


กำหนดการบรรยาย
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566
เวลา 14.00-16.00 น.

รับชมผ่าน Facebook Live NSM Thailand


NSM Research Café เป็นโครงการการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร อพวช. ด้านงานวิจัย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของ อพวช. ได้พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ รวมถึงประสบการณ์ด้านการวิจัย เพื่อให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำการวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ซึ่งมีการจัดการบรรยาย 4 ครั้ง ผ่านระบบ Online : Microsoft Teams (สำหรับบุคคลภายใน) และรับชมผ่าน Facebook Live (สำหรับบุคคลภายนอก) โดยมีรายละเอียดดังนี้


สนใจเข้าร่วมการบรรยาย โปรดลงทะเบียน คลิก


สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2577 9999  ต่อ 1495 (พรพร) หรือ 1496 (บุรวัชร์)

การศึกษาและสถานภาพความรู้ประวัติวิทยาศาสตร์ไทย | NSM Research Café

ข่าวสารที่่คล้ายกัน