จ้างเหมาดูแลพัฒนาระบบเครือข่ายองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ อพวช. เลขที่ 15/2564

17 พฤศจิกายน 2563

(อพวช.)  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาดูแลพัฒนาระบบเครือข่ายองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๐ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีกำหนดเป็นดังนี้

1.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

2.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

    ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือwww.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗๗-๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๘ ,๑๘๔๘ และ ๑๘๔๐ ในวันและเวลาราชการ