th th
en

อพวช. เปิดค่ายสร้างเยาวชนคัดเลือกนักสื่อสารด้านวิทย์ลัดฟ้าสู่เยอรมนี ใน “โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2560”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จำกัด และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี ๒๕๖๐ หรือ Young Thai Science Ambassador (YTSA 2017) ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะในการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ และสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการช่วยเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สู่สังคมและสร้างจิตสำนึกในการเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ พร้อมคัดเลือกเยาวชนลัดฟ้าไปร่วมกิจกรรมด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนีต่อไป
ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “ค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2560 หรือ Young Thai Science Ambassador 2017 โครงการนี้ได้ดำเนินโครงการมาถึงปีที่ 13 แล้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และสร้างเครือข่ายนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำหรับหัวข้อในปีนี้ คือ “Mega - Crisis มหาวิกฤติภัยดาวโลก” ในทั้ง 5 สาขา ดังต่อไปนี้ ประชากรล้นโลก (Population Burst) ,อาหารขาดแคลน (Food Crisis),น้ำไม่เพียงพอ (Water Crisis),การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ,พลังงาน (Energy Crisis) โดยมีผลงานจากเยาวชนระดับอุดมศึกษาส่งเข้ามาจากทั่วประเทศ และคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกผลงานและมีเยาวชนผ่านการคัดเลือกกว่า 27 ทีม เพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ที่ อพวช. ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจะได้รับแต่งตั้งให้เป็น ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2560 (Young Thai Science Ambassador Award 2017) และมีโอกาสที่จะได้รับความรู้และทำกิจกรรมร่วมกับนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าของโลก นักวิจัยที่มีผลงานอันโดดเด่น และผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาผลงานของตัวเอง ในการนำเสนองานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งยังได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะอีกด้วย โดยการคัดเลือกจะพิจารณาการให้คะแนนเป็นรายบุคคลจากการทำกิจกรรมภายในค่ายและการนำเสนอผลงาน และจะทำการคัดเลือกผู้แทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยจำนวน 10 ทีม เพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในรอบสุดท้าย ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 17 – 27 สิงหาคม 2560 นี้ พร้อมชิงเงินทุนการศึกษา และร่วมศึกษาดูงานด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี ในเดือนพฤษภาคม 2561 ต่อไป”
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 5779999 ต่อ 1478 หรือ www.nsm.or.th

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร