พืชเพื่อชีวิต

พืชเพื่อชีวิต

21-12-2021
พืชเพื่อชีวิต

เส้นทางการเรียนรู้ ตอน พืชเพื่อชีวิต นำทุกท่านมารู้จักความสำคัญของพืชต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์อื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ในแบบสร้างสรรค์และการเอื้อประโยชน์ด้วยกันเองอันเป็นเสน่ห์ของธรรมชาติ

หมู่คณะ ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

รายคนแบบ walk in คนละ 30 บาท

ข่าวสารที่่คล้ายกัน