เกเบรียล ฟาเรนไฮต์ นักประดิษฐ์เครื่องวัดอุณหภูมิ

เกเบรียล ฟาเรนไฮต์ นักประดิษฐ์เครื่องวัดอุณหภูมิ

19-12-2021
เกเบรียล ฟาเรนไฮต์ นักประดิษฐ์เครื่องวัดอุณหภูมิ

เกเบรียล ฟาเรนไฮต์  (Gabriel Fahrenheit) เกิด 24 พฤษภาคม พ.ศ.2229

เครื่องวัดอุณหภูมิหรือเทอร์โมมิเตอร์ถูกประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกโดย กาลิเลโอ กาลิเลอิในปี พ.ศ. 2136  โดยพบการเปลี่ยนแปลงของหลอดแก้วขนาดเล็กที่มีกระเปาะเมื่อจุ่มลงในน้ำร้อนและน้ำเย็น แต่ที่เราเรียกกันติดปากว่า “ปรอท” นั้นมาจากโลหะสีขาวคล้ายเงินบรรจุภายในเครื่องวัดอุณหภูมิ ถูกประดิษฐ์ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยเกเบรียล ฟาเรนไฮต์ นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน เพื่อทดแทนการใช้น้ำผสมแอลกอฮอล์ และยังได้พัฒนาระบบการแบ่งช่องหรือขีดบนเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อใช้วัดอุณหภูมิเริ่มแรกเขาใช้วิธีกำหนดให้อุณหภูมิของน้ำแข็งผสมเกลือเท่ากับ 0 องศา จุดเยือกแข็งของน้ำเท่ากับ 30 องศา และอุณหภูมิร่างกายปกติ90 องศา ต่อมาเปลี่ยนให้เป็นจุดเยือกแข็งของน้ำเท่ากับ 32 องศา และ จุดเดือดของน้ำเท่ากับ 212 องศา

โดยทั่วไปลักษณะของเครื่องวัดอุณหภูมิจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนตรวจวัดอุณหภูมิ และส่วนแสดงผลซึ่งทำการแปลงผลจากการตรวจวัดได้เป็นตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอุณหภูมิที่วัดได้ เช่น เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ จะใช้การขยายตัวของปรอทที่อยู่ภายในกระเปาะเป็นส่วนตรวจวัดอุณหภูมิ เมื่อของเหลวนี้ได้รับความร้อน จะขยายตัวเคลื่อนสูงขึ้นไปตามหลอดที่มีสเกลระบุอุณหภูมิไว้ด้านนอก

นอกจากนี้ ฟาเรนไฮต์ ยังได้ประดิษฐ์เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ โดยอาศัยหลักการที่ว่าแต่ละจุดเดือดของของเหลวจะแปรผันตามค่าความดันของบรรยากาศ เกเบรียล ฟาเรนไฮต์ ได้เสียชีวิตในปี พ.ศ.2279 ด้วยอายุ 50 ปี

ข่าวสารที่่คล้ายกัน