Eco Solar house

Eco Solar house

21-12-2021
Eco Solar house

เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่ใช้ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ไปเป็นพลังงานไฟฟ้า ที่รู้จักกันในชื่อ เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) กิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ออกแบบและสร้างโมเดลบ้านเชื่อมต่อกับเซลล์แสงอาทิตย์ ในรูปแบบของบ้านประหยัดพลังงานในอนาคต

หมู่คณะ 90/คน

walk 100/ชุด

ข่าวสารที่่คล้ายกัน