รถไฟตะลุยราง

รถไฟตะลุยราง

21-12-2021
รถไฟตะลุยราง

 

การประดิษฐ์ยานพาหนะจำลองระบบราง เช่น รถไฟ, รถไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการการเคลื่อนที่ด้วยพลังงานกลผ่านล้อและเพลา พร้อมทั้งทำรางอย่างง่าย ร่วมกันท้าทายผ่านโจทย์ที่ว่าให้รถไฟเคลื่อนที่โดยไม่ตกราง

หมู่คณะ 90/คน

walk 100/ชุด

ข่าวสารที่่คล้ายกัน