ช้า..รอน้ำ

ช้า..รอน้ำ

21-12-2021
ช้า..รอน้ำ

 

เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และ เข้าใจ เกี่ยวกับหลักการสร้างฝายและหลักการทำงานของฝายรวมถึงกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อนำหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9 มาสร้างแรงบันดาลใจในการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการลงมือทำด้วยตัวเอง

หมู่คณะ 50/คน

walk 100/ชุด

ข่าวสารที่่คล้ายกัน