DIY My Zodiac

DIY My Zodiac

21-12-2021
DIY My Zodiac

เรียนรู้ที่มาของกลุ่มดาวจักรราศีทางดาราศาสตร์ และประดิษฐ์กรอบรูปจักราศีตามวันเกิดของตัวเอง โดยใช้หลอดไฟ led แทนตำแหน่งของดวงดาว ต่อวงจรแบบขนานโดยใช้สายไฟ ฝึกทักษะการต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื่องต้น

หมู่คณะ 90/คน

walk 100/ชุด

ข่าวสารที่่คล้ายกัน