สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เล่น เรียน รู้ แบบ Active learning" (สำหรับผู้บริหาร)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เล่น เรียน รู้ แบบ Active learning" (สำหรับผู้บริหาร)

14-02-2024
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เล่น เรียน รู้ แบบ Active learning" (สำหรับผู้บริหาร)

สัมมนาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้มีอุดมการณ์สร้างความมั่นคงด้วยการศึกษา นำคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ


เชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เล่น เรียน รู้ แบบ Active learning" (สำหรับผู้บริหาร)

 • เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดกระบวนการการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเยาวชน
 • เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาฯ สามารถใช้ประโยชน์จัตุรัสวิทยาศาสตร์ ณ เดอะ สตรีท รัชดา สำหรับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแบบ Active Learning ได้
 • เพื่อเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ระหว่างผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา กับ อพวช. ในการดำเนินกิจกรรม/นิทรรศการ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับ อพวช. และผู้บริหารสถานศึกษาอื่น ๆ


ผู้บรรยาย

 • ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • ดร.สุภรา กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ


สิทธิพิเศษที่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้รับ

 • ของที่ระลึก 1 ชุด/ท่าน
 • บัตรอภินันทนาการมูลค่า 100 บาท สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา จำนวน 20 ใบ/โรงเรียน
 • ชุดสื่อของเล่นวิทย์ ฉบับกระเป๋า 1 ชุด/คน


กำหนดการจัดสัมมนา

 • วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
 • เวลา 9.30-16.00 น. ช่วงเวลาก่อนศูนย์การค้าเปิดให้บริการ (10.00-11.00 น.) โปรดใช้ลิฟท์โดยสารฝั่งลานจอดรถ (ฝั่ง 7-Eleven หรือ Starbucks Coffee)
 • จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา (NSM Science Square @ The Street Ratchada) ชั้น 5 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพ พิกัด


ดาวนโหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิก

 • โครงการสัมมนา
 • กำหนดการ
 • หนังสือเชิญ


การลงทะเบียน คลิก

 • ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น


สอบถามเพิ่มเติม
สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทร. 08 1580 3350 (เกศวดี)
E-mail: kedwadee@nsm.or.th


จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา
NSM Science Square @ The Street Ratchada

ชั้น 5 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กทม. พิกัด
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น.
โทร. : 0 2577 9970
Facebook : NSM Science Square at The Street Ratchada

ข่าวสารที่่คล้ายกัน