โซน 4 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพ
เดินตามสายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจากอดีตสู่ปัจจุบัน ที่ในท้ายที่สุด แบ่งได้เป็น 5 อาณาจักรใหญ่แห่งโลกสิ่งมีชีวิต  พบความมหัศจรรย์ตั้งแต่สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่า และชมความยิ่งใหญ่ของขบวนสัตว์และพืชนานาชนิดที่จำลองได้ราวกับมีชีวิต

ความหลากหลายของ 5 อาณาจักรสิ่งมีชีวิต

1. อาณาจักรแบคทีเรีย

bacteria

2. อาณาจักรโปรติสตา

Protista

3. อาณาจักรเห็ดรา

fungi

4. อาณาจักรสัตว์

animal

5. อาณาจักรพืช

Plant

 


 หน้าหลัก

ตึกธรรมชาติ

ห้องเขาสัตว์นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล

ตึกธรรมชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน