โครงการประกวดนวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์ 2565

โครงการประกวดนวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์ 2565

17-06-2022
โครงการประกวดนวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์ 2565

โครงการประกวดนวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์ ประจําปี 2565
THAILAND INNOVATIVE SCIENCE TOY COMPETITION 2022

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แหางชาติ (อพวช.) เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจในงานออกแบบของเล่น ส่งผลงานเข้าร่วม "โครงการประกวดนวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์ ประจําปี 2565" (THAILAND INNOVATIVE SCIENCE TOY COMPETITION 2022)
• เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ ด้านสื่อการเรียนรู้และของเล่นวิทยาศาสตร์ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต
• ส่งเสริมต่อการต่อยอดสู่การเป็นนวัตกรในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
• เสริมการสร้างระบบนิเวศที่กระตุ้น ส่งเสริมความสนใจและทัศนคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์ สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
• นิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาในสาขาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสนใจในงานออกแบบของเล่น
• นักออกแบบของเล่นหรือผลิตภัณฑ์ รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่สนใจในงานออกแบบของเล่น

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ
• ผู้เข้าประกวด สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการแบบเดี่ยวหรือแบบทีมก็ได้ โดยมีสมาชิกในทีมไม่เกิน 3 คน
• ผู้เข้าประกวด จะต้องส่งข้อเสนอการออกแบบของเล่นและร่างแบบของเล่นมาพร้อมกับการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
• ส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่รอบการตัดสินเพียง 1 ผลงาน
• ผู้เข้าประกวดและผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมกับมืออาชีพในการพัฒนาของเล่นวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลงานในวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2565 (กำหนดการ คลิก)
• คณะกรรมการ จะคัดเลือก 30 ผลงาน และประกาศผลในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ทาง Facebook NSM Thailand และ www.nsm.or.th *เลื่อนดูประกาศรายชื่อด้านล่างหน้าเว็บ
• ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 30 ผลงาน จะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบแนวทางการออกแบบ พัฒนาผลงาน และส่งผลงาน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบ Online (กำหนดการ คลิก)
• ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 30 ผลงาน จะต้องนําเสนอและรับฟังแนวทางการพัฒนาผลงานจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 รูปแบบ Online (กำหนดการ คลิก)
• ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 30 ผลงาน จะต้องพัฒนาของเล่นที่สามารถผลิตและเล่นได้จริง (Prototype) พร้อมจัดแสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันที่ 17-20 สิงหาคม 2565 
• ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 30 ผลงาน จะต้องนําเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกผลงานชนะเลิศ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจําปี 2565 และประกาศผลผู้ชนะเลิศ พร้อมมอบรางวัลหลังจากเสร็จสิ้นการนําเสนอผลงาน
• ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก 10 ผลงาน จะได้รับการพิจารณาผลิตผลงาน เพื่อนําไปมอบให้กับโรงเรียนจํานวน 50 โรงเรียน เพื่อทดลองเล่นและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

หัวข้อในการประกวด : SOUND TOY
กลุ่มเป้าหมายของของเล่น : เด็กอายุ 8-12 ปี
รายละเอียดโครงการ เงื่อนไขการออกแบบ และเกณฑ์การพิจารณา คลิก

รางวัล
• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่
• รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
• รางวัลขวัญใจมหาชน เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
• รางวัล President Award เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก
(รับสมัครตังแต่วันนี้ - 18 กรกฎาคม 2565)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02 577 9999 ต่อ 1497 (สุดารัตน์) และ 1495 (ชนกนันท์)
กองวิจัยและบริการวิชาการ
ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช.


รายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก
โครงการประกวดนวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์ ประจําปี 2565
THAILAND INNOVATIVE SCIENCE TOY COMPETITION 2022

รายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรายชื่อฯ คลิก

 

• ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ จะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบแนวทางการออกแบบ พัฒนาผลงาน และส่งผลงาน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบ Online (กำหนดการ คลิก)
• ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ จะต้องนําเสนอและรับฟังแนวทางการพัฒนาผลงานจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 รูปแบบ Online (กำหนดการ คลิก)
• ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ จะต้องพัฒนาของเล่นที่สามารถผลิตและเล่นได้จริง (Prototype) พร้อมจัดแสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันที่ 17-20 สิงหาคม 2565 
• ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ จะต้องนําเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกผลงานชนะเลิศ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจําปี 2565 และประกาศผลผู้ชนะเลิศ พร้อมมอบรางวัลหลังจากเสร็จสิ้นการนําเสนอผลงาน
ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกรอบสุดท้าย จะได้รับการพิจารณาผลิตผลงาน เพื่อนําไปมอบให้กับโรงเรียนจํานวน 50 โรงเรียน เพื่อทดลองเล่นและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02 577 9999 ต่อ 1497 (สุดารัตน์) และ 1495 (ชนกนันท์)
กองวิจัยและบริการวิชาการ
ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช.

Related