Algae

Algae

03-10-2022

     ในระบบนิเวศน้ำ สาหร่ายทั้งกลุ่มสาหร่ายขนาดเล็ก (microalgae) หรือที่เรียกว่าแพลงก์ตอนพืชและกลุ่มสาหร่ายขนาดใหญ่ (macroalgae) เป็นผู้ผลิตปฐมภูมิ เนื่องจากสามารถสร้างอาหารได้เองจากการสังเคราะห์ด้วยแสงและเป็นแหล่งสร้างออกซิเจนที่สำคัญ สามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้โดยผ่านกระบวนการตรึงคาร์บอน (carbon fixation) ทำให้คาร์บอนไดออกไซด์กลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศได้น้อยลง หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นแหล่งดูดซับบลู คาร์บอนที่สำคัญ
     คลังสาหร่าย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เก็บรักษาตัวอย่างสาหร่ายขนาดใหญ่ทั้งสาหร่ายน้ำจืดและสาหร่ายน้ำเค็มของไทย และบางส่วนจากต่างประเทศในรูปแบบของการอัดแห้งหรือ Herbarium sheet ครอบคลุมสาหร่ายขนาดใหญ่ 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน กลุ่มสาหร่ายสีเขียว กลุ่มสาหร่ายสีน้ำตาล และกลุ่มสาหร่ายสีแดง
      นอกจากนี้ยังเก็บรักษาตัวอย่างหญ้าทะเลของไทยบางส่วน ในรูปแบบตัวอย่างอัดแห้งเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าหญ้าทะเลจะเป็นพืชดอก เนื่องจากหญ้าทะเลเป็นอีกหนึ่งผู้ผลิตปฐมภูมิในระบบนิเวศน้ำที่มีบทบาทสำคัญในการดูดซับบลู คาร์บอน

ข่าวสารที่่คล้ายกัน