Invertebrate

Invertebrate

03-10-2022

     สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง หมายถึง สัตว์ที่ไม่มีแกนกระดูกสันหลังภายในร่างกาย สำหรับคลังกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีการเก็บรวบรวมไว้ ประกอบด้วย สัตว์ไม่มีกระดูสันหลังทั้งหมด ยกเว้น แมลง ยกตัวอย่างเช่น ฟองน้ำ หนอนตัวแบน สัตว์เนื้อเยื่อสองชั้น สัตว์เปลือกแข็ง หอย สัตว์ลำตัวผิวเป็นหนาม สำหรับตัวอย่างที่เก่าแก่ที่สุดของคลังตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังคือ ตัวอย่างหอยน้ำจืดของ Brandt ที่เก็บรวบรวมไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1974 นอกจากนี้ยังเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์เปลือกแข็ง (Custacean) ที่มาจากการสำรวจทะเลจีนใต้และอ่าวไทย (The NAGA Expedition) ในปี ค.ศ. 1959-1961
      ปัจจุบันมีตัวอย่างอ้างอิงที่ลงทะเบียนแล้วมากกว่า 10,000 หมายเลข ซึ่งเป็นตัวอย่างที่เก็บรวบรวมในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตัวอย่างต้นแบบ (Type specimens) ที่ถูกค้นพบและเก็บรักษาไว้ในคลังตัวอย่างกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอีกด้วย
 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน