Plant

Plant

03-10-2022

      คลังวัสดุตัวอย่างพืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นแหล่งเก็บรวบรวมตัวอย่างอ้างอิง พืชมากกว่า 12,000 หมายเลขทั่วประเทศไทยและเกือบทั้งหมดเป็นตัวอย่างจากงานวิจัยของนักวิจัยขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตัวอย่างในคลังวัสดุตัวอย่างพืชครอบคลุมตัวอย่างเฟินและพืชใกล้เคียงเฟิน พืชใบเลี้ยงเดี่ยว พืชใบเลี้ยงคู่ โดยส่วนใหญ่เป็นพืชในวงศ์กก วงศ์หญ้าและวงศ์ไทร

ข่าวสารที่่คล้ายกัน