Herpetology

Herpetology

03-10-2022

     คลังตัวอย่างสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นแหล่งเก็บรวบรวมตัวอย่างอ้างอิง สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานมากกว่า 30,000 หมายเลข โดยตัวอย่างเริ่มต้นย้ายมาจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ (วว.) พิพิธภัณฑ์ของกรมป่าไม้ และนักวิจัยขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเริ่มเก็บรวบรวมจากงานวิจัย ในปี พ.ศ. 2539 คลังตัวอย่างสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเป็นที่เก็บตัวอย่างต้นแบบมากกว่า 50 ชนิด
 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน