เครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝน

เครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝน

13-12-2021

เครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้โดยนักอุตุนิยมวิทยาและนักอุทกวิทยา เพื่อเก็บและวัดปริมาณของน้ำฝนในช่วงระยะเวลานั้นๆ ในบริเวณที่ต้องการสำรวจวัดค่าปริมาณน้ำฝน แล้วจึงนำข้อมูลที่วัดได้มาวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการพยากรณ์ในปีต่อๆไป ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเป็นอย่างไรมากน้อยเพียงใด

 

ชื่อภาษาไทย : เครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Recrordind rain gauge

รุ่น : kahlsico

ขนาด : 56 x 56 x 110 cm.

เลขทะเบียน (Object Number) : : THSM-46-01-02-0002

หมวด (Category) :วิทยาศาสตร์

ประเภท (Type):เครื่องมือวัด

ข่าวสารที่่คล้ายกัน