เครื่องหมุนเหวี่ยง

เครื่องหมุนเหวี่ยง

19-10-2021

      เพื่อนำไปใช้แยกสารหรืออนุภาค โดยอาศัยหลักความแตกต่างของความหนาแน่น ขนาดของสารหรืออนุภาคนั้นๆ โดยทั่วไป เครื่องหมุนเหวี่ยงมักใช้ในกระบวนการเตรียมตัวอย่าง และใช้ปั่นแยกสารสำหรับวิเคราะห์ ใช้สำหรับเร่งการตกตะกอนของอนุภาคที่ไม่ละลายออกจากของเหลว โดยอาศัยแรงหนีศูนย์กลาง (centrifuge force) ที่เกิดจากการหมุนรอบจุดหมุน (center of rotation)

ชื่อชิ้นงาน (Thai) เครื่องหมุนเหวี่ยง
ชื่อชิ้นงาน (Eng) Centrifuge
เลขที่ SM-42-020
ตราสัญลักษณ์ MSE
ผู้บริจาค กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน