โครงการประกวดบทกวีวิลาส วิทยาศาสตร์วิไล ประจำปี 2567

โครงการประกวดบทกวีวิลาส วิทยาศาสตร์วิไล ประจำปี 2567

26-04-2024
แบนเนอร์ ประกวดกวีวิทยาศาสตร์

ผลงานการประกวดบทกวีวิลาส วิทยาศาสตร์วิไล ที่ผ่านมา

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดกลอนสุภาพ (กลอนแปด)
โครงการประกวดบทกวีวิลาส วิทยาศาสตร์วิไล ประจำปี 2567

1. ผลงานใช้ตัวอักษรขนาด 16 point ไม่มีรูปภาพประกอบ กำหนดความยาว 6-12 บท
2. ผลงานต้องมีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 และใส่เลขหน้าทุกหน้า
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเขียนขึ้นใหม่ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใดมาก่อน ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด และต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
4. สามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 3 ผลงาน และจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
5. คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัล ในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัล ผู้จัดการประกวดสามารถนำไปเผยแพร่ เพื่อก่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ อาทิ นิตยสาร อพวช. รายการเสียง (podcast) ทั้งนี้ หากมีการจัดพิมพ์ ผู้จัดการประกวด มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ครั้งแรก
7. ผู้ที่จะได้รับเกียรติบัตร
- ผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการเขียนกวีผ่านระบบของโครงการครบตามหลักสูตร
- ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทกวีวิลาสวิทยาศาสตร์วิไล
- ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดบทกวีวิลาสวิทยาศาสตร์วิไล
8. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน เป็นการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจาก
8.1 แก่นหรือแนวคิดของเรื่องสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ตามหัวข้อที่กำหนด
8.2 ความคิดสร้างสรรค์
8.3 คุณค่าทางวรรณศิลป์
9. รางวัลการประกวด ผู้ชนะการประกวดบทกวีวิลาสวิทยาศาสตร์วิไลในแต่ระดับจะได้เงินรางวัล ดังนี้
9.1 ระดับเยาวชน
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก
9.2 ระดับประชาชนทั่วไป
 รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก
10. วิธีส่งผลงาน 
ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.nsm.or.th และ ส่งใบสมัครพร้อมต้นฉบับผลงาน 
ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
ช่องทางที่ 1 ทางอีเมล์: shortsciencestory@nsm.or.th ในรูปแบบไฟล์ word และ
pdf โดยต้องได้รับอีเมล์ตอบกลับจากผู้จัดจึงถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์
ช่องทางที่ 2 ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง 
กองสื่อสารวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
39 ม. 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120 

วงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดบทกวีวิลาสวิทยาศาสตร์วิไล”

หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 30 มิถุนายน 2567
สำหรับการส่งทางไปรษณีย์จะนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 02 577 9999 ต่อ 1473 (สุมัยญา)

 

 

 

 

Related