พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

24-11-2021
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติ ความเป็นมา

        พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการในปีพ.ศ. 2555 จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความรู้ ประโยชน์ และความสำคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมคนไทยสู่สังคมดิจิทัล สร้างความตระหนักรู้เท่าทันเทคโนโลยีซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการถาวรที่เล่าเรื่องราววิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารนับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบัน  ผ่านการนำเสนอด้วยเทคนิค แสง สี เสียง ที่ทันสมัย ประกอบด้วยชิ้นงาน เครื่องเล่นทางวิทยาศาสตร์  สื่อประสมเชิงปฏิสัมพันธ์ และกิจกรรมเสริมการเรียนรู้มากมาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไปกับการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการถาวร ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงหลัก 6 ส่วน  ได้แก่
ส่วนที่ 1 วิวัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนที่ 2 การสื่อสารยุคก่อนประวัติศาสตร์
ส่วนที่ 3 การสื่อสารยุคอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนที่ 4 การคำนวณ
ส่วนที่ 5 คอมพิวเตอร์ *Coding and Programming
ส่วนที่ 6 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข่าวสารที่่คล้ายกัน