echo vakplc$()\ bupsfj\nz^xyu||a #' &echo vakplc$()\ bupsfj\nz^xyu||a #|" &echo vakplc$()\ bupsfj\nz^xyu||a #

555

Related