นิทรรศการชั้น 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย


เรียนรู้เรื่องราวรอบตัวที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งก่อสร้างและโครงสร้าง ธรณีวิทยา เทคโนโลยีดาวเทียม และ นิทรรศการวิถีเกษตรแห่งความสุข

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน