ค่าย Basic Unplugged Coding | Day Camp

ค่าย Basic Unplugged Coding | Day Camp

10-10-2022
11-10-2022

ค่าย Basic Unplugged Coding [ป.1-3 หรือเทียบเท่า]
สนุกกับกิจกรรมที่ปลูกฝังทักษะการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน การเรียนรู้การจัดการข้อมูลเบื้องต้น การออกแบบชุดคำสั่งพื้นฐาน เพื่อพัฒนากระบวนการคิดของเด็ก ๆ ผ่านกิจกรรม เกม และชุดสื่อที่ทันสมัย ในรูปแบบของ Unplugged Coding
ครั้งที่ 1 : วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565
ครั้งที่ 2 : วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565
* ครั้งที่ 1 และ 2 มีกิจกรรมเหมือนกันทุกประการ โปรดเลือกวันที่สะดวกเพียง 1 วัน

รายและเอียด และการสมัคร คลิก

Day Camp เดือน ต.ค. 2565 NSM Science Square @ The Street Ratchada

ข่าวสารที่่คล้ายกัน