รู้จักพิพิธภัณฑ์

 

พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา                                                                                                                                                                  ศูนย์กลางการศึกษาวิจัย รวบรวมวัสดุอุเทศ เผยแพร่ความรู้และจัดแสดงนิทรรศการด้านธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง

ตึกธรรมชาติ

ประวัติ ความเป็นมา

   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2546 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาและวัสดุอุเทศน์ของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนใกล้เคียง และยังเป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งนำเสนอตั้งแต่การกำเนิดโลก สู่การกำเนิดของสรรพสิ่งและสิ่งมีชีวิต 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วยส่วน แสดงนิทรรศการถาวรพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ส่วนแสดงนิทรรศการหมุนเวียน และห้องแสดงนิทรรศการนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล พร้อมด้วยตัวอย่างเขาสัตว์ พื้นที่ 400 ตารางเมตร รวมพื้นที่รวมจัดแสดง 1,400 ตารางเมตร
การจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงหลัก 4 ส่วน  ได้แก่
ส่วนที่ 1 การกำเนิดโลก
ส่วนที่ 2 การกำเนิดสิ่งมีชีวิต
ส่วนที่ 3 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ส่วนที่ 4 ความหลากหลายทางชีวภาพ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ยังเป็นคลังเก็บวัตถุตัวอย่างอ้างอิงทางธรรมชาติวิทยา ประกอบด้วยคลังเก็บวัตถุตัวอย่างแห้ง และคลังดองเก็บวัตถุตัวอย่างเปียก พื้นที่ 1,200 ตารางเมตร วัตถุตัวอย่างเริ่มต้นจากการได้รับบริจาคตัวอย่างนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจากครอบครัว นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล และตัวอย่างปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ต่อมาจึงได้เก็บตัวอย่างพืชและสัตว์ทุกชนิดต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

ข่าวสารที่่คล้ายกัน