Day Camp เดือน พ.ย. 2565

Day Camp เดือน พ.ย. 2565

15-11-2022
Day Camp เดือน พ.ย. 2565

Day Camp ค่ายวิทยาศาสตร์ แบบ 2 วัน (ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
สำหรับเด็ก เดือน พฤศจิกายน 2565
ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 

  • เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21
  • ส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม และอยู่ร่วมกันในสังคม
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต


ในเดือน พฤศจิกายน 2565 นี้ เปิดให้บริการ 1 หลักสูตร คือ


ค่าย Young Media Creator: ปั้นฝัน...นักผลิตรายการตัวน้อย
สำหรับเด็กอายุ 8-12 ปี หรือระดับชั้น ป.3-6 (หรือเทียบเท่า)
สนุกไปกับการเรียนรู้กระบวนการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ด้วยการทดลองผลิตรายการต่าง ๆ ผ่านการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์จริงด้านเทคโนโลยีด้านสื่อสารมวลชน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดอาชีพวิทยาศาสตร์ด้านสื่อสารมวลชนต่อไป

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565
(ค่ายรูปแบบ 2 วัน ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
เวลา 9.00-15.30 น. กำหนดการ คลิก
จัดที่ ห้อง NSM Studio พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี พิกัด คลิก
ปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.


รับจำนวนจำกัด 30 คน
สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)


ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท/คน
สมาชิก อพวช. ลด 10%
เหลือ 1,800 บาท/คน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่างเช้า-บ่าย รวม 4 มื้อ เรียบร้อยแล้ว


ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก เปิดลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น.
* โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันทีหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์


สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103 (ณรงค์ฤทธิ์)
สำนักบริการผู้เข้าชม

ข่าวสารที่่คล้ายกัน