Junior Taxidermist เดือน พ.ค. 2566

Junior Taxidermist เดือน พ.ค. 2566

03-05-2023
Junior Taxidermist เดือน พ.ค. 2566

นักสตัฟฟ์รุ่นเยาว์ (Junior Taxidermist)
สำหรับเด็ก เดือน พฤษภาคม 2566
ณ NSM คลองห้า ปทุมธานี


นักสตัฟฟ์รุ่นเยาว์ (Junior Taxidermist)

เรียนรู้เรื่องราวหลากหลายจากโครงกระดูกทั้งสัตว์เล็กและใหญ่
ลงมือสตัฟฟ์ปู เก็บรักษาสภาพตัวอย่างปูด้วยเทคนิค Taxidermy

เรียนรู้โครงสร้างและการเก็บรักษาโครงกระดูก ลงมือปฏิบัติงานกับชิ้นงานกระดูกจริง โดยการถ่ายทอดจากนักธรรมชาติวิทยาด้านกระดูก ชมตัวอย่างการเก็บรักษาสภาพตัวอย่างสิ่งมีชีวิตด้วยเทคนิค Taxidermy ฝึกปั้นหุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการขึ้นรูปชิ้นงาน ลงมือสตัฟฟ์ปูด้วยตนเอง โดยการถ่ายทอดจากนักธรรมชาติวิทยาด้านงานสตัฟฟ์สัตว์ ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมจะได้ชิ้นงานปูสตัฟฟ์กลับบ้านเป็นของที่ระลึกอีกด้วย

 

 • เรียนรู้ เข้าใจ และสัมผัสประสบการณ์จริงในการเก็บรักษาสภาพตัวอย่าง ด้วยเทคนิคการสตัฟฟ์สัตว์ (Taxidermy)
 • ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติผ่านการลงมือทำงานร่วมกับนักธรรมชาติวิทยา
 • จุดประกายความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจในงานด้านธรรมชาติวิทยา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำลังสำคัญของการพัฒนางานด้านธรรมชาติวิทยาให้ก้าวหน้าขึ้นไป
 • สร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 • ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
 • สนับสนุนการนำทักษะและประสบการณ์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์
 • ส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม และอยู่ร่วมกันในสังคม
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต

 

สำหรับเด็ก อายุ 9-15 ปี

 • หลักสูตร 2 วันต่อเนื่อง (ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
 • วันเสาร์และอาทิตย์ที่  20-21 พฤษภาคม 2566
 • เวลา 9.00-16.00 น. กำหนดการ คลิก
 • ณ อาคารปฏิบัติการ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา NSM คลองห้า ปทุมธานี พิกัด

 

 • สงวนสิทธิ์อายุผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด ขั้นต่ำคือ 9 ปีบริบูรณ์ ณ เดือนที่จัดกิจกรรม
 • รับจำนวนจำกัด 30 คน
 • สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรม (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรอง)


ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท/คน
สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 1,800 บาท/คน

ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่างเช้า-บ่าย 4 มื้อ เรียบร้อยแล้ว


ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก เปิดลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น.
* โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันทีหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
*** เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 2 วันทำการ

ปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น.


สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบริการผู้เข้าชม NSM
โทร.0 2577 9999 ต่อ 2103 (ณรงค์ฤทธิ์)
Email: nsm.scicamp@gmail.com

ข่าวสารที่่คล้ายกัน