EiE เดือน มิ.ย. 2565

EiE เดือน มิ.ย. 2565

18-05-2022
EiE เดือน มิ.ย. 2565

อพวช. เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายทักษะวิศวกรรมพื้นฐาน หลักสูตร EiE: Engineering is Elementary for Out-of-School Program ซึ่ง อพวช. ได้รับลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่หลักสูตรเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย จาก Museum of Science, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตร Engineering is Elementary หรือ EiE พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์บอสตัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านวิศวกรรม เรียนรู้วิธีแก้ปัญหามากกว่าหนึ่งวิธี ตัดสินใจโดยใช้หลักฐาน และส่งเสริมให้เยาวชนได้เตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 เช่น การทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ จะทำให้เยาวชนได้เรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหลักสูตร EiE ได้รับความนิยมจากครูและนักเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และสถาบันการศึกษาชั้นนำจากหลากหลายประเทศ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร เมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร (ลิขสิทธิ์จาก Museum of Science, Boston USA) ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต

Onsite ณ NSM Science Square @ The Street Ratchada
ชั้น 5 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพ พิกัด คลิก

ในเดือนมิถุนายน 2565 นี้ มีให้เลือก 2 หลักสูตรได้แก่
 
วันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 15-16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-16.30 น.
(หลักสูตร 2 วันต่อเนื่อง ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
หลักสูตร : เรื่องของเวลา: วิศวกรรมสร้างเครื่องจับเวลา (It’s About Time: Engineering Timers)
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4-6 (หรือเทียบเท่า)
กระบวนการ : ออกแบบทางวิศวกรรม 5 ขั้นตอน (Engineering Design Process: A Five-Step Process)
จำนวนรับสมัคร : 20 คน
ปิดรับสมัคร : วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น.
กำหนดการ คลิก

วันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 22-23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-16.30 น.
(หลักสูตร 2 วันต่อเนื่อง ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
หลักสูตร : สูงท้าสั่น: วิศวกรรมสร้างอาคารต้านแผ่นดินไหว (Shake Things Up: Engineering Earthquake-Resistant Buildings)
สาขา : หลักสูตรวิศวกรรมแผ่นดินไหว (Earthquake Engineering)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4-6 (หรือเทียบเท่า)
กระบวนการ : ออกแบบทางวิศวกรรม 5 ขั้นตอน (Engineering Design Process: A Five-Step Process)
จำนวนรับสมัคร : 20 คน
ปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น.
กำหนดการ คลิก

- สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)
- กิจกรรมจัดขึ้นภายในศูนย์การค้า เดอะสตรีท รัชดา ซึ่งอาคารจะเปิดให้บริการเวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ช่วงก่อนห้างเปิด (ก่อน 11.00 น.) โปรดใช้ลิฟท์โดยสารฝั่งลานจอดรถ (ฝั่ง 7-Eleven หรือ Starbucks Coffee)
- ผู้ปกครองที่ดูแลใกล้ชิด ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม โดยแนบเอกสารในลิงก์ลงทะเบียน
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรม (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองอย่างน้อย 1 ชิ้น)

ค่าสมัคร 2,000 บาท/คน/ค่าย
สมาชิก อพวช. ลด 10% เหลือ 1,800 บาท/คน/ค่าย
(ราคาดังกล่าว รวมค่าเอกสาร วัสดุ-อุปกรณ์ อาหารว่างเช้า-บ่าย 2 วัน และอาหารกลางวัน 2 วัน แล้ว)

ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก 
(เปิดลงทะเบียนเฉพาะช่วงเวลา 9.00-16.00 น.)
โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมจาก อพวช. ก่อน จึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินภายใน 2 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103
อีเมล nsm.scicamp@gmail.com

ข่าวสารที่่คล้ายกัน