เปิดค่ายวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายถึง 11 ค่าย แบบเช้าไปเย็นกลับ (One Day Camp)

เปิดค่ายวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายถึง 11 ค่าย แบบเช้าไปเย็นกลับ (One Day Camp)

19-01-2022
เปิดค่ายวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายถึง 11 ค่าย แบบเช้าไปเย็นกลับ (One Day Camp)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดค่ายวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายถึง 11 ค่าย แบบเช้าไปเย็นกลับ (One Day Camp) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนหันมาใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ พร้อมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างการร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข พัฒนาจินตนาการและสร้างความสนุกสนานไปควบคู่กัน ในเดือนตุลาคม 2561 โดยรับจำนวนจำกัด 35 คน ต่อค่ายเท่านั้น

 

28 กันยายน 2561 / ปทุมธานี – ผศ.ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า อพวช. มีการจัดกิจกรรมค่ายเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง และมีหลากหลายรูปแบบ สำหรับค่าย One Day Camp (เช้าไปเย็นกลับ) นั้น เหมาะสำหรับเด็กเล็กในระดับประถมศึกษา ป.1 – ป.6 ที่ยังไม่สามารถค้างแรมในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยโดยไม่มีผู้ปกครองได้ แต่ต้องการเสริมสร้างทักษะนอกห้องเรียนในช่วงปิดเทอม พบปะพูดคุยกับเพื่อน ๆ ที่มีความชอบเหมือนกัน

30710340 901071010065919 5636093129351233536 n


          โดยในช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ อพวช. จึงเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ One Day Camp สำหรับ ป.1 – ป.6 มากถึง 11 ค่าย รวม 8 เรื่องประกอบด้วย ค่าย One Day Camp ที่ อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 09.30 -15.30 น. จำนวน 5 ค่าย คือ ค่าย “การสตัฟฟ์ปู” ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำหรับ ป. 2 - 6 เยาวชนจะได้เรียนรู้เรื่องราวทางด้านธรรมชาติวิทยา เกี่ยวกับเทคนิคการรักษาสภาพตัวอย่างของสัตว์ขาข้อ ด้วยวิธีการสตัฟฟ์ตามลักษณะโครงสร้างและชนิดของปู ค่าย “ตัวนิด...คิดสนุก” ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 สำหรับ ป. 1-3 เยาวชนจะได้เรียนรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์และฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างง่ายผ่านหุ่นยนต์ Bee Bot ค่าย “Star in the SKY” ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 สำหรับ ป. 4-6 เยาวชนจะได้เรียนรู้ดาราศาสตร์เบื้องต้นผ่านกิจกรรมการใช้แผนที่ดาวการประดิษฐ์ และ walk rally ในนิทรรศการภาพถ่ายและภาพยนตร์ดาราศาสตร์จากทั่วโลก Starry Sky Illumination ค่าย “Maker Junior” ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 สำหรับ ป. 1-3 เยาวชนจะได้ร่วมเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากสิ่งของรอบตัว และสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ด้วยวิธีคิดแบบนักวิทยาศาสตร์น้อย และ ค่าย “นักคิด...ตัวน้อย” ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 สำหรับ ป. 4-6 เยาวชนจะได้เรียนรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาพร้อมฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานกับหุ่นยนต์ Bee Bot


          ค่าย One Day Camp ที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 10.00 -16.30 น. จำนวน 6 ค่าย 3 เรื่อง คือ ค่าย “สนุกกับโลกนวัตกรรม” ในวันที่ 9 และ 10 ตุลาคม 2561 สำหรับ ป. 1-3 เยาวชนจะได้สนุกกับกิจกรรม Walk Rally เรียนรู้ผ่านนิทรรศการ I love invention ออกแบบ Bobsled Racer เเละประดิษฐ์นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ ค่าย “สนุกกับโลกพลังงาน” ในวันที่ 16 และ 17 ตุลาคม 2561 สำหรับ ป. 4-6 เยาวชนจะได้เรียนรู้พลังงานผ่านกิจกรรมการทดลองพลังงานไฮโดรเจน พลังงานเเสงอาทิตย์ mini project และพลังงานสะอาด รวมทั้งกิจกรรมของเล่นไขลานพลังงานสะอาด และ ค่าย “สนุกคิดคณิตศาสตร์” ในวันที่ 24 และ 25 ตุลาคม 2561 สำหรับ ป. 4-6 เยาวชนจะได้สนุกกับตัวเลขและเกมส์คณิตศาสตร์ ผ่านตัวต่อ Lego เเละพับกระดาษ (Origami) รวมทั้งคณิตศิลป์


          สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมค่าย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 2124 หรือ www.nsm.or.th

 

สถานะค่าย One day Camp ที่คลองห้า ปทุมธานี

  1) การสตัฟฟ์ปู วันที่ 9 ตุลาคม 2561 (ปิดรับสมัครค่ายเต็ม)

  2) ตัวนิด....คิดสนุก วันที่ 11 ตุลาคม 2561 (ปิดรับสมัครค่ายเต็ม)

  3) Star in the SKY วันที่ 17 ตุลาคม 2561

  4) Maker Junior วันที่ 18 ตุลาคม 2561 (ปิดรับสมัครค่ายเต็ม)

  5) นักคิด...ตัวน้อย วันที่ 30 ตุลาคม 2561

 

สถานะค่าย One Day Camp ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ สามย่าน กรุงเทพฯ

  1) สนุกกับโลกนวัตกรรม ในวันที่ 9, 10 ตุลาคม 2561 (ปิดรับสมัครค่ายเต็มทั้งสองวัน)

  2) สนุกกับโลกพลังงาน ในวันที่ 16, 17 ตุลาคม 2561 (ปิดรับสมัครค่ายเต็มทั้งสองวัน)

  3) สนุกกับคณิตศาสตร์ ในวันที่ 24, 25 ตุลาคม 2561

 

ค่าย การสตัฟฟ์ปู

ค่าย ตัวนิด...คิดสนุก ป.1-3

ค่าย Star in the SKY

ค่าย Maker Junior

ค่าย นักคิด...ตัวน้อย ป. 4-6

ใบสมัครค่ายวิทยาศาสตร์ 1 วัน คลองห้า อพวช.

แบบฟอร์มการชำระเงิน ค่าย 1 วัน ที่ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

รายละเอียดค่าย 1 วัน ที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน

ใบสมัครค่ายวิทยาศาสตร์ 1 วัน ที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน

แบบฟอร์มการชำระเงิน ค่ายวิทยาศาสตร์ 1 วัน ที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน

ข่าวสารที่่คล้ายกัน