Junior Naturalist เดือน พ.ย. 2566

Junior Naturalist เดือน พ.ย. 2566

18-10-2023
Junior Naturalist เดือน พ.ย. 2566

Junior Naturalist
สำหรับเด็กอายุ 7-13 ปี
11 พ.ย. 2566 ณ อุทยานวังตะไคร้ จ.นครนายก


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ NSM เปิดรับสมัครกิจกรรมนักธรรมชาติรุ่นเยาว์ (Junior Naturalist) เพื่อ

 • เรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมจากประสบการณ์จริง
 • สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายให้เยาวชนสนใจในงานด้านธรรมชาติวิทยา
 • ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
 • สนับสนุนการนำทักษะและประสบการณ์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป


สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ

 • พบปะนักธรรมชาติวิทยา บอกเล่าคำแนะนำในการทำงาน
 • สวมบทบาทในฐานะเป็นผู้ช่วย ที่ทำงานร่วมกับนักธรรมชาติวิทยา ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ
 • รับเกียรติบัตร เมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต


กิจกรรมจะแบ่งเป็น 7 กลุ่มสาขา ดังนี้

 1. สาขา พืช เรียนรู้ส่วนต่าง ๆ ของพืชน้ำและส่วนใหญ่เป็นพืชบกที่เลื้อยลงไปในน้ำ ที่จำเป็นในงานด้านอนุกรมวิธาน สำรวจและเก็บตัวอย่างในบริเวณพื้นที่ ด้วยเทคนิคต่าง ๆ และจัดเตรียมตัวอย่างไว้สำหรับจัดทำตัวอย่างอ้างอิง
 2. สาขา สัตว์เลื้อยคลาน สำรวจและจัดจำแนกตัวอย่างสัตว์เลื้อยคลานในบริเวณพื้นที่ บริเวณพื้นที่ เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน ถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลตัวอย่าง
 3. สาขา นก เรียนรู้การใช้คู่มือจำแนกนก และศึกษาการสำรวจในภาคสนามบริเวณพื้นที่ และบันทึกข้อมูลตัวอย่าง
 4. สาขา แมลง เรียนรู้การจำแนกแมลง ศึกษาการสำรวจตัวอย่างบริเวณพื้นที่ และบันทึกข้อมูลตัวอย่าง
 5. สาขา สิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ สำรวจตัวอย่างปัจจัยทางกายภาพ เรียนรู้สิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ และบันทึกข้อมูลตัวอย่าง
 6. สาขา หอย สำรวจและเก็บตัวอย่างหอยในบริเวณพื้นที่ เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างเพื่อจัดจำแนกชนิดหอย จัดทำตัวอย่างหอยเพื่อศึกษาและบันทึกข้อมูลตัวอย่าง
 7. สาขา เห็ด เรียนรู้ส่วนต่าง ๆ ของเห็ดที่จำเป็นในงานด้านอนุกรมวิธาน สำรวจและเก็บตัวอย่างในบริเวณพื้นที่ด้วยเทคนิคต่าง ๆ และจัดเตรียมตัวอย่างไว้สำหรับจัดทำตัวอย่างอ้างอิง


กำหนดการ

 • กิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566
 • เวลา 9.00-17.00 น. เลื่อนดูกำหนดการได้ที่ด้านล่างของหน้าเว็บนี้
 • ณ อุทยานวังตะไคร้ ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก  พิกัด
 • ปิดรับสมัคร วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น.


เงื่อนไขการรับสมัคร

 • รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน (สาขาละ 10 คน)
 • สงวนสิทธิ์อายุผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับเด็กอายุ 7-13 ปี โดยกำหนดให้อายุครบปีบริบูรณ์ ณ เดือนที่จัดกิจกรรม
 • เพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรมกลุ่มไปด้วยกัน โปรดสมัครตามเกณฑ์อายุที่กำหนด
 • กิจกรรมรูปแบบ 1 วัน ไป-กลับ (ไม่ค้างคืน)
 • สมัครล่วงหน้า (ไม่รับ Walk-in)


ข้อปฏิบัติในวันจัดกิจกรรม

 • การแต่งกาย : เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว หมวก รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าสวม
 • การแต่งกาย สำหรับสาขาที่ต้องลงน้ำ ให้แต่งกายด้วยชุดที่สามารถเลอะเทอะได้ และกรุณาเตรียมเครื่องแต่งกายมาเปลี่ยนหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
 • โปรดสวมหน้ากากอนามัยขณะทำกิจกรรม (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรอง)
 • โปรดเตรียมกระเป๋าส่วนตัว สำหรับใส่เอกสาร ชิ้นงาน และเกียรติบัตร
 • ผู้ปกครอง/คุณครู กรุณาส่งและรอรับบุตรหลาน ณ อุทยานวังตะไคร้ ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก ตามกำหนดการที่ได้แจ้งไว้
 • สามารถรับชมภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอการทำกิจกรรม ได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช.


ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท/คน
สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 1,800 บาท/คน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว


โปรดใช้สมาร์ตโฟนที่มีแอปพลิเคชันไลน์ในการลงทะเบียน
เปิดระบบลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น.
ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านบัญชี Line Official Account : NSM Thailand คลิก
* โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันทีหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
*** เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 2 วันทำการ


สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบริการผู้เข้าชม NSM
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103 (ณรงค์ฤทธิ์)
Email: nsm.scicamp@gmail.com

กำหนดการ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน