Junior Naturalist เดือน มิ.ย. 2566

Junior Naturalist เดือน มิ.ย. 2566

29-05-2023
โปสเตอร์

Junior Naturalist (สำหรับเด็กอายุ 7-13 ปี)
10 มิ.ย. 2566 ณ NSM คลองห้า ปทุมธานี
 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดรับสมัครกิจกรรมนักธรรมชาติรุ่นเยาว์ (Junior Naturalist) เพื่อ

 • เรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมจากประสบการณ์จริง
 • สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายให้เยาวชนสนใจในงานด้านธรรมชาติวิทยา
 • ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
 • สนับสนุนการนำทักษะและประสบการณ์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป
   

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะได้

 • พบปะนักธรรมชาติวิทยา บอกเล่าคำแนะนำในการทำงาน
 • สวมบทบาทในฐานะเป็นผู้ช่วย ที่ทำงานร่วมกับนักธรรมชาติวิทยา ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ
 • รับเกียรติบัตร เมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต
   

กิจกรรมจะแบ่งเป็น 7 กลุ่มสาขา ดังนี้

1. สาขา แพลงก์ตอน [7-10 ปี]
สำรวจและเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนในบริเวณพื้นที่ ต.คลองห้า เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของแพลงก์ตอน จัดทำตัวอย่างเพื่อศึกษาและเก็บเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ และบันทึกข้อมูลตัวอย่าง

2. สาขา สัตว์เลื้อยคลาน [7-10 ปี]
สำรวจและจัดจำแนกตัวอย่างสัตว์เลื้อยคลานในบริเวณพื้นที่ บริเวณพื้นที่ ต.คลองห้า เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน ถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลตัวอย่าง

3. สาขา หอย [9-13 ปี]
สำรวจและเก็บตัวอย่างหอยในบริเวณพื้นที่ ต. คลองห้า เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างเพื่อจัดจำแนกชนิดหอย จัดทำตัวอย่างหอยเพื่อศึกษาและเก็บเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ บันทึกข้อมูลตัวอย่าง

4. สาขา พืช [7-13 ปี]
เรียนรู้ส่วนต่าง ๆ ของพืชน้ำและส่วนใหญ่เป็นพืชบกที่เลื้อยลงไปในน้ำ ที่จำเป็นในงานด้านอนุกรมวิธาน สำรวจและเก็บตัวอย่างในบริเวณพื้นที่ ต.คลองห้า ด้วยเทคนิคต่าง ๆ และจัดเตรียมตัวอย่างไว้สำหรับจัดทำตัวอย่างอ้างอิง

5. สาขา นก [7-13 ปี]
เรียนรู้การใช้คู่มือจำแนกนก และศึกษาการสำรวจในภาคสนามบริเวณพื้นที่ ต.คลองห้า และบันทึกข้อมูลตัวอย่าง

6. สาขา กุ้ง [7-13 ปี]
สำรวจและเก็บตัวอย่างกุ้งในบริเวณพื้นที่ ต.คลองห้า เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างเพื่อจัดจำแนกชนิดกุ้ง จัดทำตัวอย่างกุ้งเพื่อศึกษาและเก็บเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ บันทึกข้อมูลตัวอย่าง

7. สาขา ปัจจัยกายภาพ [7-13 ปี]
สำรวจตัวอย่างปัจจัยทางกายภาพของน้ำ และปัจจัยอื่น ๆ และเรียนรู้สิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่ ต.คลองห้า และบันทึกข้อมูลตัวอย่าง


กิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566
เวลา 9.00-16.30 น.
ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา NSM คลองห้า ปทุมธานี พิกัด
เลื่อนดูกำหนดการได้ที่ด้านล่างของหน้าเว็บนี้

 

 • รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 42 คน (สาขาละ 6 คน)
 • สงวนสิทธิ์อายุผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยกำหนดให้อายุครบปีบริบูรณ์ ณ เดือนที่จัดกิจกรรม
 • กิจกรรมรูปแบบ 1 วัน ไป-กลับ (ไม่ค้างคืน)
 • สมัครล่วงหน้า (ไม่รับ Walk-in)


ข้อปฏิบัติในวันจัดกิจกรรม

 • การแต่งกาย : เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว หมวก รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าสวม
 • การแต่งกายสำหรับสาขาที่ต้องลงน้ำ ให้แต่งกายด้วยชุดที่สามารถเลอะเทอะได้ และกรุณาเตรียมเครื่องแต่งกายมาเปลี่ยนหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
 • โปรดสวมหน้ากากอนามัยขณะทำกิจกรรม (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรอง)
 • ผู้ปกครอง/คุณครู กรุณาส่งและรอรับบุตรหลาน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา NSM คลองห้า ปทุมธานี ตามกำหนดการที่ได้แจ้งไว้
 • กรณีภาพถ่ายหรือคลิปวีดีโอการทำกิจกรรม สามารถรับชมภาพถ่ายหรือคลิปวีดีโอการทำกิจกรรมของบุตรหลาน ได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา Natural History Museum


ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท/คน
สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 900 บาท/คน
ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว


ลงทะเบียนจอง คลิก เปิดลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น.
* โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันทีหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
*** เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 2 วันทำการ
ปิดรับสมัคร วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 น.


สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบริการผู้เข้าชม NSM
โทร.0 2577 9999 ต่อ 2103 (ณรงค์ฤทธิ์)
Email: nsm.scicamp@gmail.com

กำหนดการ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน