ค่ายความร่วมมือ

ค่ายความร่วมมือ

19-01-2022
ค่ายความร่วมมือ

ค่ายความร่วมมือ

รายละเอียด

เป็นค่ายที่จัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่น สมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ สสวท. สวทช. กฟผ. บ.ซีเกท เป็นต้น
ติดต่อ
ค่าย อพวช.
02-5779999 ต่อ 1460 – 1462
หรือ
sciencecampnsm@gmail.com

ประเภท
ค่ายความร่วมมือ

จำนวนวัน
ขึ้นอยู่กับการวางแผนระหว่างหน่วยงาน
ราคา
ขึ้นอยู่กับรูปแบบกิจกรรมที่จัด

สิ่งที่ได้รับ
เสื้อค่าย 1 ตัว
อาหารหลัก
อาหารว่าง
ที่พัก
กิจกรรมต่างๆ
เกียรติบัตร

เงื่อนไข
-

หมายเหตุ
* กรุณาสำรองการเข้าร่วมกิจกรรมกับ ทาง อพวช. ก่อนการโอนเงิน
* อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน กรณีที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมค่ายได้
* โปรดชำระเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนวันเข้าร่วมกิจกรรม มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ข่าวสารที่่คล้ายกัน