Media Creator (ค่าย 1 วัน)

Media Creator (ค่าย 1 วัน)

19-01-2022
Media Creator (ค่าย 1 วัน)

Media Creator (ค่าย 1 วัน)

ส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักสื่อมีเดียประเภทต่างๆ พร้อมทั้งทัวร์สตูดิโอ และทดลองทำกิจกรรม Workshop ผลิตสื่อมีเดียอย่างง่ายจากอุปกรณ์จริง เช่น Stop Motion

ข่าวสารที่่คล้ายกัน