EiE เดือน เม.ย 2564

EiE เดือน เม.ย 2564

19-01-2022
EiE เดือน เม.ย 2564

ประกาศ ยกเลิกกิจกรรม EiE วันที่ 22-23 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อพวช. จะดำเนินการคืนเงินค่าลงทะเบียนโดยเร็ว ขอขอบคุณทุกท่านในการให้ความสนใจในกิจกรรมของเรา และขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

- - - - - -

อพวช. เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายทักษะวิศวกรรมพื้นฐาน หลักสูตร EiE: Engineering is Elementary for Out-of-School Program ซึ่ง อพวช. ได้รับลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่หลักสูตรเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย จาก Museum of Science, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา 

หลักสูตร Engineering is Elementary หรือ EiE พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์บอสตัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านวิศวกรรม เรียนรู้วิธีแก้ปัญหามากกว่าหนึ่งวิธี ตัดสินใจโดยใช้หลักฐาน และส่งเสริมให้เยาวชนได้เตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 เช่น การทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ จะทำให้เยาวชนได้เรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหลักสูตร EiE ได้รับความนิยมจากครูและนักเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และสถาบันการศึกษาชั้นนำจากหลากหลายประเทศ

จัดที่ NSM Science Square @ The Street Ratchada

 

วันที่               8-9 เมษายน 2564 (หลักสูตรต่อเนื่อง ไม่ค้างคืน)
หลักสูตร        สูงท้าสั่น : วิศวกรรมสร้างอาคารต้านแผ่นดินไหว (มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว)
สาขา              วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
ระดับชั้น         ประถมศึกษาปีที่ 4-6
กระบวนการ   ออกแบบทางวิศวกรรม 5 ขั้นตอน (Engineering Design Process: A Five- Step Process)
รับสมัคร         จำนวน 20 คน

 

วันที่               22-23 เมษายน 2564 (หลักสูตรต่อเนื่อง ไม่ค้างคืน)
หลักสูตร        เรื่องของเวลา : วิศวกรรมสร้างเครื่องจับเวลา
สาขา             วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
ระดับชั้น        มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กระบวนการ  ออกแบบทางวิศวกรรม 8 ขั้นตอน (Engineering Design Process: An Eight- Step Process)
รับสมัคร        จำนวน 20 คน

 

ค่าสมัคร 2,000 บาท/คน/ค่าย
สมาชิก อพวช. ลด 10%
จอง 10 คนขึ้นไป เหลือเพียง 1,800 บาท/คน/ค่าย
(ราคาดังกล่าว รวมค่าเอกสาร วัสดุ-อุปกรณ์ อาหารว่างเช้า-บ่าย 2 วัน และอาหารกลางวัน 2 วัน แล้ว)

 

* ผู้เข้าร่วมกิจกรรม EiE: Engineering is Elementary จะได้รับเกียรติบัตร เมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร

** จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรักษามาตรฐานการบริการแบบ New Normal

 

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ไฟล์ด้านล่าง

จองเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/7PcbishUKHyf7dD38

หมายเหตุ : การจองเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมจาก อพวช. ก่อน จึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินภายใน 2 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2104

 

  • EiE เม.ย. 2564

EiE เม.ย. 2564

# Title Version Description Size Hits Download
  กำหนดการ EiE เม.ย. 64 เรื่องของเวลา     414.35 KB 176 Download  Preview 
  กำหนดการ EiE เม.ย. 64 สูงท้าสั่น     476.42 KB 142 Download  Preview 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน