Online Workshop เดือน พ.ค. 2565

Online Workshop เดือน พ.ค. 2565

05-05-2022
Online Workshop เดือน พ.ค. 2565

Online Workshop สำหรับเด็ก
เดือน พฤษภาคม 2565


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม Online Workshop เพื่อ

 • ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน
 • ส่งเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นฐานเหตุและผล
 • บูรณาการความรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
 • พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • กระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์
 • ตอบโจทย์การเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 • ส่งเสริมให้เกิดการนำทักษะและประสบการณ์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตปประจำวันต่อไป 


รูปแบบกิจกรรม

 • กิจกรรมแบบออนไลน์สด (Live Activity) ผ่านโปรแกรม Microsoft Team โดย อพวช. จะจัดส่งวัสดุ-อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำกิจกรรมให้ถึงบ้าน
 • หลักสูตรใช้เวลาประมาณ 90 นาที (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงความตามเหมาะสม)
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร เมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต


สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเตรียม

 • คอมพิวเตอร์ / แท็บเล็ต / สมาร์ตโฟน หรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถใช้สื่อสารผ่านโปรแกรม Microsoft Team พร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 • อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ สำหรับประกอบการทำกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในแต่ละกิจกรรม


ในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ อพวช. เปิดจัดกิจกรรม Online Workshop จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่


1. กิจกรรม Coding : Unplugged Coding for Kids (เปิดสมอง ประลองความคิด)
สร้างพื้นฐานการจัดการระบบการคิดที่เป็นลำดับขั้นตอน ต่อยอดด้วยกิจกรรมพัฒนาวิธีการคิดและแก้ปัญหาให้เป็นระบบ เน้นการลงมือทำ ฝึกการพัฒนาขั้นตอนกระบวนการคิดของเด็ก ๆ ไปกับกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ออกแบบคำสั่ง การใช้สัญลักษณ์แทนคำสั่ง การวางลำดับขั้นตอนในการเขียนชุดคำสั่งให้หุ่นยนต์ปฏิบัติภารกิจบนเงื่อนไขต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างสนุกและท้าทาย ปูพื้นฐานความรู้สู่ Coding หุ่นยนต์จริงด้วยคำสั่งที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
สำหรับเด็ก ป.3-ป.6 หรือเทียบเท่า
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30-12.00 น.
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเตรียม : กรรไกร กระดาษ A4 ดินสอ และยางลบ


2. กิจกรรมดาราศาสตร์ : ตะลุยฟ้า ล่ากลุ่มดาว
ปูพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ เรื่องของดวงดาวและกลุ่มดาวบนท้องฟ้า ในรูปแบบ STEAM ซึ่งเยาวชนจะได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ลงมือทำ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผ่านเรื่องราวของกลุ่มดาวบนท้องฟ้าที่นำมาประยุกต์ใช้อย่างสนุกสนานได้
สำหรับเด็ก ป.3-ป.6 หรือเทียบเท่า
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-14.30 น.
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเตรียม :
กรรไกร หรือคัตเตอร์ สี หรือวัสดุสำหรับตกแต่งอื่น ๆ


3. กิจกรรม Enjoy Maker Space : Hydraulic Toy
กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นที่จำลองลักษณะการเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนต่าง ๆ ด้วยแรงดันจากของเหลวหรือระบบไฮดรอลิก ด้วยอุปกรณ์ที่กำหนดให้ พร้อมใช้ทักษะต่อยอดสร้างชิ้นงานของตนเองตามจินตนาการ เสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านการประดิษฐ์ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญของกระบวนการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดและจินตนาการในการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
สำหรับเด็ก ป.4-ป.6 หรือเทียบเท่า
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00-16.30 น.
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเตรียม :
ปืนกาวพร้อมกาว กรรไกร หรือคัตเตอร์


4. กิจกรรม Coding : Unplugged Coding for Kids (Coding ภารกิจของเด็กช่างคิด)
สร้างพื้นฐานการจัดการระบบการคิดที่เป็นลำดับขั้นตอน ต่อยอดด้วยกิจกรรมพัฒนาวิธีการคิดและแก้ปัญหาให้เป็นระบบ เน้นการลงมือทำ ฝึกการพัฒนาขั้นตอนกระบวนการคิดของเด็ก ๆ ไปกับกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ออกแบบคำสั่ง การใช้สัญลักษณ์แทนคำสั่ง การวางลำดับขั้นตอนในการเขียนชุดคำสั่งให้หุ่นยนต์ปฏิบัติภารกิจบนเงื่อนไขต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างสนุกและท้าทาย ปูพื้นฐานความรู้สู่ Coding หุ่นยนต์จริงด้วยคำสั่งที่ซับซ้อนขึ้นไป
สำหรับเด็ก ป.3-ป.6 หรือเทียบเท่า
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30-12.00 น.
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเตรียม :
กรรไกร กระดาษ A4 ดินสอ และยางลบ


5. กิจกรรมดาราศาสตร์ : 3D Solar System
ปูพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ เรื่องของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ในรูปแบบ STEAM ซึ่งเยาวชนจะได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ลงมือทำ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผ่านเรื่องราวของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่นำมาประยุกต์ใช้อย่างสนุกสนานได้
สำหรับเด็ก ป.3-ป.6 หรือเทียบเท่า
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-14.30 น.
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเตรียม :
กรรไกร หรือคัตเตอร์ สี หรือวัสดุสำหรับตกแต่งอื่น ๆ


6. กิจกรรม Enjoy Maker Space : Fan Cart รถพลังลม
กิจกรรมประดิษฐ์รถของเล่นโดยการประยุกต์ใช้มอเตอร์และใบพัดเป็นพลังงานในการขับเคลื่อน ด้วยการทดสอบ ปรับปรุง แก้ปัญหา พร้อมเรียนรู้หลักวิทยาศาสตร์ของแรงและการเคลื่อนที่ กับโจทย์ที่ท้าทาย สนุกสนาน เสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านการประดิษฐ์ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญของกระบวนการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดและจินตนาการในการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
สำหรับเด็ก ป.4-ป.6 หรือเทียบเท่า
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00-16.30 น.
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเตรียม :
ปืนกาวพร้อมกาว กรรไกร หรือคัตเตอร์


ค่าใช้จ่าย 299 บาท / คน
รับจำนวนจำกัด 20 คน / กิจกรรม


ลงทะเบียนจอง คลิก
(เปิดลงทะเบียนเฉพาะช่วงเวลา 9.00-16.00 น.)
โปรดรอการยืนยันการสำรองที่นั่งจาก อพวช. ก่อน จึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินภายใน 2 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์


สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103

ข่าวสารที่่คล้ายกัน