Day Camp เดือน มี.ค. 2566 NSM Science Square @ Korat

Day Camp เดือน มี.ค. 2566 NSM Science Square @ Korat

01-03-2023
Day Camp เดือน มี.ค. 2566 NSM Science Square @ Korat

Day Camp ค่ายวิทยาศาสตร์
แบบ 2 วัน (ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
สำหรับเด็ก เดือน มีนาคม 2566

 

  • สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก ทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
  • เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21
  • ส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม และอยู่ร่วมกันในสังคม
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต


ในเดือน มีนาคม 2566 นี้ เปิดให้บริการ 1 หลักสูตร คือ


ค่าย ตะลุยโลกดึกดำบรรพ์ [ป.4-6 หรือเทียบเท่า]

เรียนรู้เรื่องราวของโลกในอดีต สิ่งมีชีวิต และสภาพแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตในช่วงเวลาทางธรณีวิทยา ผ่านการศึกษาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตหรือฟอสซิล (Fossil) เรียนรู้รูปแบบการเกิดฟอสซิลแบบต่าง ๆ เทคนิคการขุดค้นและเก็บรักษาตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ เพื่อฝึกทักษะการสังเกตและสำรวจ สามารถจำแนกแยกแยะประเภทของฟอสซิล และลงมือปฏิบัติงานเทคนิคการจัดเก็บฟอสซิล เพลิดเพลินกับกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์และการประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบ STEM Education อย่างเต็มรูปแบบตลอด 2 วันของการจัดกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประสบการณ์ตรงด้านบรรพชีวินในหลากหลายมิติ จากนักวิชาการและนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 18 และ 19 มีนาคม 2566 (2 วัน ไป-กลับ ไม่ค้างคืน) กำหนดการ คลิก
วันแรก ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน อ.เมือง จ.นครราชสีมา พิกัด คลิก
และวันที่สอง ณ NSM Science Square @ Korat เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา พิกัด คลิก

 

  • จำกัดจำนวน 30 คน
  • สงวนสิทธิ์อายุผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)
  • กิจกรรมรูปแบบ 2 วัน ไป-กลับ (ไม่ค้างคืน)
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรม (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรอง)


ค่าใช้จ่าย 1400 บาท/คน
สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 1260 บาท/คน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่างเช้า-บ่าย 4 มื้อ เรียบร้อยแล้ว


ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก เปิดลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น.
* โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันทีหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
*** เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 2 วันทำการ
ปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น.


สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบริการผู้เข้าชม อพวช.
โทร.0 2577 9999 ต่อ 2103 (ณรงค์ฤทธิ์)
Email: nsm.scicamp@gmail.com


จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช
NSM Science Square @ Korat

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา พิกัด คลิก
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.
โทร. :  0 4422 5098
Facebook : NSM Science Square at Korat

ข่าวสารที่่คล้ายกัน