Day Camp เดือน มีค. - เม.ย. 2566 NSM Science Square @ Chiang Mai

Day Camp เดือน มีค. - เม.ย. 2566 NSM Science Square @ Chiang Mai

24-02-2023
Day Camp เดือน มีค. - เม.ย. 2566 NSM Science Square @ Chiang Mai

Day Camp ค่ายวิทยาศาสตร์ แบบ 1 วัน (ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
สำหรับเด็ก เดือน มีนาคม - เมษายน 2566
ณ NSM Science Square @ Chiang Mai พิกัด คลิก

 

  • สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก ทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
  • เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21
  • ส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม และอยู่ร่วมกันในสังคม
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต


ในเดือน มีนาคม - เมษายน 2566 นี้ เปิดให้บริการ 2 หลักสูตร คือ


ค่าย มหัศจรรย์แสงสี [ป.1-3 หรือเทียบเท่า]
(จบชั้น ป.1 กำลังจะขึ้น ป.2 - จบชั้น ป.3 กำลังจะขึ้น ป.4)
เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสีและแสง ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสิ่งประดิษฐ์ โดยน้อง ๆ จะได้เรียนรู้ ฝึกฝน และเข้าใจการทำกิจกรรมผ่านจินตนาการไปกับเรื่องราวและความรู้ที่น่าสนใจต่าง ๆ เช่น แม่สีของสี การแยกสีด้วยวิธีโครมาโทกราฟีอย่างง่าย แม่สีของแสง การเกิดรุ้ง ประดิษฐ์ของเล่นที่อาศัยหลักการของแม่สีของสีและแม่สีของแสง
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566
เวลา 9.30-16.00 น. กำหนดการ คลิก
ปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น.


ค่าย นักเคมีตัวจิ๋ว [ป.4-6 หรือเทียบเท่า]
(จบชั้น ป.4 กำลังจะขึ้น ป.5 - จบชั้น ป.6 กำลังจะขึ้น ม.1)
สนุกกับการทดลองและเรียนรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาการดูดและคายความร้อน ปฏิกิริยาที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ เรื่องของความเป็นกรด-เบส การทดสอบกรดเบส ด้วย pH indicator ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับกรด-เบส พร้อมกับการทำกิจกรรมสนุก ๆ เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานสุดว้าวจากเรื่องที่ได้เรียนรู้
วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566
เวลา 9.30-16.00 น. กำหนดการ คลิก
ปิดรับสมัคร วันพฤหัสที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น.

 

  • จำกัด 30 คน/ค่าย
  • สงวนสิทธิ์อายุผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)
  • กิจกรรมรูปแบบ 1 วัน ไป-กลับ (ไม่ค้างคืน)
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรม (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรอง)


ค่าใช้จ่าย 700 บาท/คน/ค่าย
สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 630 บาท/คน/ค่าย
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว


ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก เปิดลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น. ***ขณะนี้มีผู้สมัครเต็มจำนวนที่เปิดรับสมัครแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจครับ***
* โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันทีหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์


สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบริการผู้เข้าชม อพวช.
โทร.0 2577 9999 ต่อ 2103 (ณรงค์ฤทธิ์)
Email: nsm.scicamp@gmail.com


จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่
NSM Science Square @ Chiang Mai

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พิกัด คลิก
โทร. : 09 3745 8550 และ 0 2577 9999 ต่อ 2122-2123
Facebook : NSM Science Square at Chiang Mai

เปิดให้บริการ : วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-17.00 น.
หยุดทุกวันจันทร์

ข่าวสารที่่คล้ายกัน