ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์

ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์

23-12-2021
ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์

ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เป็นรูปแบบการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา อีกทั้งยังฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ที่ฉลาดทางความคิดและอารมณ์และยังเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจ ให้กับเยาวชน ผ่านกิจกรรมหลากหลายอย่างสนุกสนาน อาทิเช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดตามหลักการเรียนรู้แบบ STEM EDUCATION การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น กิจกรรมทั้งหมดผู้เข้าร่วมจะได้ค้นหา/เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง รวมถึงได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอผลงานของตนเองต่อผู้อื่น

ค่ายส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชนระหว่างปิดภาคเรียน โดยเป็นค่าย ธีม เปลี่ยนทุกๆ ปี เช่น ค่ายนก ค่ายวิศวกร ค่ายRobot ค่ายภูมิปัญญาไทย ค่ายการบิน เป็นต้น เปิดรับสมัครสำหรับบุคคลทั่วไป ในช่วงปิดเทอมเดือน มีนา /เมษา และ ตุลา ของทุกปี

(3 วัน 2 คืน) 3,000 บาท/คน

(3 วัน 2 คืน) 3,500 บาท/คน

(2 วัน 1 คืน) 2,000 บาท/คน

(1 วัน) 700 บาท /คน

แบบออนไลน์ 599 บาท / คน

ข่าวสารที่่คล้ายกัน