Internet of thing for Kids (ค่าย 1 วัน)

Internet of thing for Kids (ค่าย 1 วัน)

19-01-2022
Internet of thing for Kids (ค่าย 1 วัน)

Internet of thing for Kids (ค่าย 1 วัน)
สร้างประสบการณ์ใหม่ของการใช้งาน Internet ผ่านกิจกรรม Internet of thing for Kids เรียนรู้วิธีการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และร่วมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากโลกอินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้อง

ข่าวสารที่่คล้ายกัน