Science Camp เดือน มี.ค. 2566 NSM คลองห้า ปทุมธานี

Science Camp เดือน มี.ค. 2566 NSM คลองห้า ปทุมธานี

24-02-2023
Science Camp เดือน มีค. 2566 NSM คลองห้า ปทุมธานี

Science Camp ค่ายวิทยาศาสตร์ แบบค้างคืน
สำหรับเด็ก เดือน มีนาคม 2566
ณ NSM คลองห้า ปทุมธานี

 

  • สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก ทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
  • เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21
  • ส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม และอยู่ร่วมกันในสังคม
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต


ในเดือน มีนาคม 2566 นี้ เปิดให้บริการ 2 หลักสูตร คือ


ค่าย Kids Can Do [เด็กอายุ 10-12 ปี ระดับชั้น ป.4-6 หรือเทียบเท่า]
มุ่งเน้นการสร้างทักษะแห่งอนาคต การเรียนรู้จากการทดลอง การลงมือทำด้วยตนเอง การฝึกฝนทักษะการเอาตัวรอดด้วยตนเองจากสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึกทักษะ Design Thinking และการแก้ปัญหาอย่างมีตรรกะ โดยมีความรู้วิทยาศาสตร์เป็นฐาน นอกจากนี้ ยังฝึกทักษะทางสังคม การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ผ่านฐานกิจกรรมรูปแบบผจญภัยที่สนุกสนาน 

  • วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 11-12 มีนาคม 2566 กำหนดการ คลิก
  • ณ NSM คลองห้า ปทุมธานี พิกัด คลิก
  • จำกัดจำนวน 60 คน
  • กิจกรรมรูปแบบ 2 วัน 1 คืน
  • ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท/คน
  • สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 1,800 บาท/คน
  • ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร อาหารเช้า 1 มื้อ อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารเย็น 1 มื้อ และอาหารว่างเช้า-บ่าย 4 มื้อ เรียบร้อยแล้ว
  • ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก เปิดลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น.
  • * โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
  • ** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันทีหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
  • ปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น.


ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน Smart Robot : นักคิดสมองกล หุ่นยนต์เพื่อนรัก [ระดับชั้น ป.5 - ม.3 หรือเทียบเท่า]
เพิ่มประสบการณ์ ฝึกทักษะ และเรียนรู้ขั้นตอนการพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องต้น ผ่านกิจกรรมที่ได้สัมผัสและลงมือปฏิบัติจริง ในการพัฒนาหุ่นยนต์ของตนในทุกขั้นตอน ทั้งการออกแบบ การคิด และประดิษฐ์หุ่นยนต์จากกลไกการควบคุมที่แตกต่างกัน เพื่อให้ทำงานได้ตามต้องการ ทั้งนี้ น้อง ๆ จะได้พบกับกูรูผู้รู้ในวงการพัฒนาหุ่นยนต์ของไทย ที่จะนำผลงานการพัฒนาหุ่นยนต์ประเภทต่าง ๆ มาจัดแสดง พร้อมถ่ายทอดวิธีคิดและประสบการณ์ในการพัฒนาหุ่นยนต์ เพื่อสร้างความน่าสนใจ สนุกสนาน และแรงบันดาลใจ

  • วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ที่ 24-26 มีนาคม 2566 กำหนดการ คลิก 
  • ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ NSM คลองห้า ปทุมธานี พิกัด คลิก
  • จำกัดจำนวน 50 คน
  • กิจกรรมรูปแบบ 3 วัน 2 คืน
  • ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท/คน
  • สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 2,700 บาท/คน
  • ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร อาหารเช้า 2 มื้อ อาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารเย็น 2 มื้อ และอาหารว่างเช้า-บ่าย 6 มื้อ เรียบร้อยแล้ว
  • ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก เปิดลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น. ***ขณะนี้มีผู้สมัครเต็มจำนวนที่เปิดรับสมัครแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจครับ***
  • * โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
  • ** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันทีหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
  • ปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น.

 

  • สงวนสิทธิ์อายุผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรม (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรอง)


สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบริการผู้เข้าชม อพวช.
โทร.0 2577 9999 ต่อ 2103 (ณรงค์ฤทธิ์)
Email: nsm.scicamp@gmail.com

ข่าวสารที่่คล้ายกัน