Day Camp เดือน มิ.ย. 2565

Day Camp เดือน มิ.ย. 2565

19-05-2022
Day Camp เดือน มิ.ย. 2565

Day Camp ค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 2 วัน (ไม่ค้างคืน)
สำหรับเด็ก เดือน มิถุนายน 2565
Onsite ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

  • สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก ทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
  • เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21
  • ส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม และอยู่ร่วมกันในสังคม
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต

ในเดือน มิถุนายน 2565 นี้ เปิดให้บริการ 1 หลักสูตร คือ

ค่าย Robot Creator (นักสร้างหุ่นยนต์อัจฉริยะ) [ป.5-6]
- ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณเบื้องต้น
- รู้จักกระบวนการการพัฒนานวัตกรรม โดยเฉพาะหุ่นยนต์
- ใช้ชุดสื่อ หุ่นยนต์ขนของบังคับมือ (Manual Robot) และหุ่นยนต์ขนของอัตโนมัติ (Automatic Robot)
- สนุกไปกับการ Coding ขั้นพื้นฐาน ออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา ที่จำเป็นในการพัฒนาหุ่นยนต์
- ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์รถแข่งที่สั่งงานด้วยระบบ Controller
- ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้หุ่นยนต์กลับบ้าน โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมป้อนคำสั่งเพิ่มเติม และต่อยอดที่บ้านได้ด้วยตัวเอง
วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 18-19 มิ.ย. 2565 เวลา 9.00-15.30 น.
หลักสูตร 2 วันต่อเนื่อง ไม่ค้างคืน
ณ IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พิกัด คลิก
กำหนดการ คลิก
(ปิดรับสมัคร วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย. 2565 เวลา 12.00 น.)

  • จำกัด 20 คน
  • สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)
  • ผู้ปกครองที่ดูแลใกล้ชิด ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม โดยแนบเอกสารในลิงก์ลงทะเบียน
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรม (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองอย่างน้อย 1 ชิ้น)

ค่าใช้จ่าย 2,750 บาท/คน
สมาชิก อพวช. ลด 10% เหลือ 2,475 บาท/คน

ราคาดังกล่าว รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างเช้า-บ่าย แล้ว

ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก 
(เปิดลงทะเบียนเฉพาะช่วงเวลา 9.00-16.00 น.)
โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมจาก อพวช. ก่อน จึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินภายใน 2 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103

ข่าวสารที่่คล้ายกัน