ค่ายกิจกรรม

ค่ายกิจกรรม

19-01-2022
ค่ายกิจกรรม

ค่ายกิจกรรม

กิจกรรมที่ได้รับการออกแบบและคิดสร้างสรรค์โดยนักวิชาการ อพวช. เพื่อให้เป็นค่ายบูรณาการความรู้ทักษะ ทางวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้านร่วมกับ การพัฒนาทักษะทางสังคมแก่เด็กและเยาวชนที่เข้า ร่วมกิจกรรม

มาเรียนรู้วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ที่ช่วยหล่อหลอมกระบวนการคิดและ เรียนรู้ อย่างเป็นระบบ ฝึกฝนการแสดงออก อย่างมั่นใจและเหมาะสมเพื่อพื้นฐานสู่การเป็นนักคิดนักแสดงออกที่ชาญฉลาด และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ ให้ยั่งยืนต่อไป

2

เรื่องเล่าจากคนเข้าค่าย

การที่เราเรียนจบชีววิทยาจะสามารถทำให้เราไปเรียนรู้ต่อยอดได้ในหลายแขนง ทั้งด้านชีวะเคมี ด้านการอนุรักษ์ หรือด้านอุตสาหกรรม เราสามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้หมดเลย ยกตัวอย่างเช่นเราอยากทำงานด้านการอนุรักษ์พืช เราก็ศึกษาด้านพันธุกรรมพืชได้ ถ้าเรียนเกี่ยวกับแบคทีเรียเรื่องเล่าจากคนเข้าค่ายค่ายชีวะวิทยา

ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์

ณายละเอียดการเข้าร่วม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนและประชาชนซึ่งจะนำไปสู่การเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ ผ่านการจัดกิจกรรม เสริมศึกษา ในรูปแบบค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ในหัวข้อความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และนวัตกรรม สะเต็มศึกษา รวมทั้งด้านธรรมชาติวิทยาและความหลากหลาย ทางชีวภาพ เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ สร้างกระบวนการเรียนรู้ การค้นหาข้อมูล การคิดและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ และการทำงาน เป็นทีม เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และทางสังคมให้กับเยาวชน

ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ อพวช. ประเภท 3 วัน 2 คืน เปิดรับสมัครเยาวชนทุกปิดภาคเรียน จำนวนไม่เกิน 70 คน ต่อค่ายผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ ดังนี้

1. ข้อมูลการจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน (ล่าสุด) สามารถติดตามได้จาก www.nsm.or.th

2. สามารถสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ ส่งใบสมัครทาง FAX หรือทางไปรษณีย์ มาที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเข้าค่าย ทั้งนี้ โปรดสอบถามข้อมูล เงื่อนไขการรับสมัคร และจองล่วงหน้า ที่

สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2577-9999 ต่อ 2101 โทรสาร 0-2577-9911, 0-2577-9900 E-mail : sciencecampnsm@gmail.com ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.

ค่าใช้จ่าย

- ค่าใช้จ่าย คนละ 3,000 บาท

- สำหรับสมาชิก อพวช. ได้รับส่วนลด 10% (บัตรสมาชิก 1 ใบใช้เป็นส่วนลดได้ 1 คน)

หัวข้อกิจกรรม ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชน ได้แก่ • ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “DNA รหัสลับแห่งชีวิต” • ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “ตะลุยโลกวิทยาศาสตร์” • ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “วิศวกรตัวน้อย” • ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “วิศวกรรุ่นเยาว์” • ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “บุกบ้านนักวิทยาศาสตร์” • ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “นักธรรมชาติวิทยาตัวน้อย” • ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “โลกแห่งการบิน” • ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “ป.ปลาตากลม” • ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “นักสำรวจน้อย ตามรอย ชาล์ส ดาวิน” • ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “Hello Robot” • ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน "นักเคมีตัวน้อย" • ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน "บุกบ้านนักวิทยาศาสตร์แสนสนุก" • ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “นก…The Bird” • ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน "Smart Robot" • ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “ตะลุยโลกล้านปี” • ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “ยอดมนุษย์ไฟฟ้า”

สอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่

งานค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ กองพัฒนากิจกรรม สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 E-mail : sciencecampnsm@gmail.com

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกิจกรรมตามความเหมาะสม

กองพัฒนากิจกรรม สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ข้อมูล ณ ธันวาคม 2558

ข่าวสารที่่คล้ายกัน