ความหลากหลายทางชีวภาพ (ค่าย 1 วัน)

ความหลากหลายทางชีวภาพ (ค่าย 1 วัน)

19-01-2022
ความหลากหลายทางชีวภาพ (ค่าย 1 วัน)

ความหลากหลายทางชีวภาพ (ค่าย 1 วัน)
เรียนรู้และฝึกสังเกตสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยฝึกฝนการสร้างกระบวนการเรียนรู้ การคิด และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องจุดประกายความอยากรู้อยากเห็น พร้อมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ข่าวสารที่่คล้ายกัน