Day Camp เดือน มี.ค. 2566 NSM คลองห้า ปทุมธานี

Day Camp เดือน มี.ค. 2566 NSM คลองห้า ปทุมธานี

01-03-2023
Day Camp เดือน มีค. 2566 NSM คลองห้า ปทุมธานี

Day Camp ค่ายวิทยาศาสตร์ แบบ 1 วัน (ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
สำหรับเด็ก เดือน มีนาคม 2566
ณ NSM คลองห้า ปทุมธานี

 

  • สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก ทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
  • เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21
  • ส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม และอยู่ร่วมกันในสังคม
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต


ในเดือน มีนาคม 2566 นี้ เปิดให้บริการ 1 หลักสูตร คือ


ค่าย MAKE and PLAY ทำ-เป็น-เล่น [ป.1-3 หรือเทียบเท่า]
การ "เล่น" ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ ค่ายนี้จะเปิดประสบการณ์ของคุณน้อง ๆ หนู ๆ ให้พบกับความมหัศจรรย์ของการเรียนรู้ผ่านกระกวนการเล่น สังเกต คิดวิเคราะห์ และลงมือทำ เรียนรู้ที่จะใช้วัสดุและเครื่องมือต่าง ๆ สร้างผลงานจากสิ่งที่เล่น เพราะการเล่นจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการการเรียนรู้ ในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566
เวลา 9.00-15.30 น. กำหนดการ คลิก
ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ NSM คลองห้า ปทุมธานี พิกัด คลิก

 

  • จำกัดจำนวน 30 คน
  • สงวนสิทธิ์อายุผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)
  • กิจกรรมรูปแบบ 1 วัน ไป-กลับ (ไม่ค้างคืน)
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรม (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรอง)


ค่าใช้จ่าย 700 บาท/คน
สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 630 บาท/คน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว


ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก เปิดลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น. ***ขณะนี้มีผู้สมัครเต็มจำนวนที่เปิดรับสมัครแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจครับ***
* โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันทีหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
*** เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 2 วันทำการ
ปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น.


สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบริการผู้เข้าชม อพวช.
โทร.0 2577 9999 ต่อ 2103 (ณรงค์ฤทธิ์)
Email: nsm.scicamp@gmail.com

ข่าวสารที่่คล้ายกัน