th th
en

banner change2020

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาโลกเปลี่ยน ต้องเรียนรู้ ตอน “สื่อสารเพื่อโลกที่สดใส”ในวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เพื่อร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการสื่อสารอย่างไรให้การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมประสบผลสำเร็จ ประชาชนหันมามีส่วนร่วมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ download <<Click

สมัครเข้าฟังการเสวนาที่ download <<Click