th th
en

วันที่ 10 มีนาคม 2560 / ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับผู้แทนจากคณะ "ASEAN Next 2017 Conference (Technopolis Tour) 10th March 2017" จากประเทศอาเซียน ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เพื่อศึกษาดูงานและเจรจาหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

1Z0A9917800533
S163850800600
S163847800600
S163848800600
S163844800600
760bba062b2ebf52a45b4d17a935102eXL
1Z0A9923800533
1Z0A9922800533

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร