th th
en

Speciation

 

    หมายถึง กระบวนการเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ ซึ่งเกิดจากการแยกกันของประชากรสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง หรือไม่มีการสืบพันธ์กันระหว่างประชากรเป็นระยะเวลายาวนานจนทำให้สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นแบ่งแยกออกเป็นสองหรือหลายชนิด

 

234

 

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร