ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการดูแล บำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารพิพิธภัณฑ์ ถนน ลานจอดรถและทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 พฤศจิกายน 2563

๑.      ประกาศ อพวช. เลขที่ ๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการดูแล บำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารพิพิธภัณฑ์ ถนน ลานจอดรถและทางเท้า  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒.    กำหนดขอรับเอกสาร ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓.     กำหนดวันเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ราคากลางประกอบการพิจารณาจัดเช่าในครั้งนี้ วงเงิน ,๖๙๙,๘๐๓.๘๐ บาท (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามบาทแปดสิบสตางค์)