Avtive learning กับการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยกิจกรรม วิทยาศาสตร์พลเมือง เดือน ม.ค. 2567 | สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

Avtive learning กับการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยกิจกรรม วิทยาศาสตร์พลเมือง เดือน ม.ค. 2567 | สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

26-12-2023
Nature Explorer เดือน ม.ค. 2567

อัปเดต 16 ม.ค. 2567 ประกาศรายชื่อคุณครูที่ได้เข้าร่วมการสัมมนา โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1

2

3

4

5


Nature Explorer
กิจกรรมสำหรับคุณครู รูปแบบ 1 วัน (ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
เดือน มกราคม 2567


ร่วมเป็นเครือข่ายสร้างฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ในสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Avtive learning กับการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยกิจกรรม วิทยาศาสตร์พลเมือง" ผ่านแอปพลิเคชัน iNaturalist


สำหรับ

 • ครู อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษา
 • จำนวน 30 ท่าน/รุ่น

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับ

 • ทางเลือกในการพัฒนากิจกรรมเสริมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
 • แนวคิดในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่ตอบโจทย์ความต้องการและเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เกิดเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความต้องการระหว่าง อพวช. กับ สถาบันการศึกษา
 • การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ/แอปพลิเคชันเสริมการเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยา (iNaturalist)


สิ่งที่ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับ

 • กระเป๋าพร้อมของที่ระลึก
 • ประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมการอบรมครบตามหลักสูตร


กำหนดการจัดกิจกรรม

 • รุ่นที่ 1 : วันพุธที่ 24 มกราคม 2567
 • รุ่นที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567
 • เวลา 9.30-12.00 น. *ดูกำหนดการที่ด้านล่างหน้าเว็บนี้
 • ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา พิกัด


เงื่อนไขการเข้าร่วมการอบรม

 • ผู้เข้าร่วมการอบรม จะต้องมีและสามารถใช้งานอุปกรณ์สมาร์ตโฟนพร้อมอินเทอร์เน็ตได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ผู้เข้าร่วมการอบรม จะต้องติดตั้งและลงทะเบียนการใช้งานกับแอปพลิเคชัน iNaturalist ให้เรียบร้อยก่อนวันจัดกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน iNaturalist คลิก Android / ‎iOS 
 • สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)


รายละเอียดโครงการ กำหนดการ ขั้นตอนการติดตั้งและลงทะเบียนแอปพลิเคชัน คลิก


ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม คลิก

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
 • ปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567


สอบถามเพิ่มเติม
สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน NSM
โทร.0 2577 9999 ต่อ 1791 (วรรษมน)
E-mail: wasamon.c@nsm.or.th

กำหนดการ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน