ชื่อเรื่อง พืชมีหูจริงหรือ??

ชื่อเรื่อง พืชมีหูจริงหรือ??

03-12-2021
ชื่อเรื่อง พืชมีหูจริงหรือ??

ผู้เขียน ดร. พรพร โยธาวงษ์

ถึงแม้ปัจจุบันจะยังไม่มีการศึกษาเรื่องการสื่อสารระหว่างพืชด้วยเสียง แต่พืชเองจะสามารถรับรู้ถึงคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นได้หรือไม่?

     จากการศึกษาของนักวิจัยจาก Tel-Aviv University ประเทศอิสราเอล ได้ทำการทดลองการรับคลื่นเสียงของดอกอีเวนนิงพริมโรสกับแมลงผสมเกสร พบว่าดอกอีเวนนิงพริมโรส มีการตอบสนองต่อเสียงกระพือปีกของแมลงผสมเกสร เมื่อแมลงบินมาใกล้ดอกอีเวนนิงพริมโรสจะสร้างน้ำตาลในน้ำหวานให้เข้มข้นมากขึ้น เป็นการล่อแมลงให้อยู่กินน้ำหวานนานขึ้นทำให้เพิ่มโอกาสในการช่วยผสมเกสร และเมื่อทดลองเปิดเสียงเลียนการกระพือ ปีกพบว่าดอกไม้สามารถสร้างน้ำตาลในน้ำหวานเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน แต่เมื่อทดลองครอบดอกไม้ไว้ไม่ให้ได้รับเสียงการเพิ่มขึ้นของน้ำตาลในน้ำหวานจะไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับ การให้ความถี่อื่น เช่นเสียงค้างคาวก็ไม่ทำให้เกิดการสร้างน้ำตาลในน้ำหวานเช่นกัน จากการทดลองดังกล่าวเราอาจพูดได้ว่าถึงพืชนั้นจะไม่มีใบหู แต่พืชบางชนิดก็สามารถตอบสนองต่อคลี่นเสียงได้เช่นกัน

 

ที่มาของแหล่งข้อมูล (Reference): Marine Veits, Itzhak Khait, Uri Obolski , Eyal Zinger , Arjan Boonman , Aya Goldshtein , Kfir Saban , Udi Ben-Dor , Paz Estlein , Areej Kabat , Dor Peretz , Ittai Ratzersdorfer , Slava Krylov , Daniel Chamovitz , Yuval Sapir, Yossi Yovel, Lilach Hadany. 2019. Flowers respond to pollinator sound within minutes by increasing nectar sugar concentration. Ecology Letters. 22: 1483–1492
คำค้น (Tags): การรับเสียงของพืช, พืชมีหู
บรรณาธิการ (วิชาการ) : ดร. พีรนุช กัณหดิลก
บรรณาธิการ (ภาษา) : ดร. พีรนุช กัณหดิลก
ผู้อนุมัติเผยแพร่: ดร. พีรนุช กัณหดิลก

Related